ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

                                                                        ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ   

Διδαχθέντα μαθήματα

Μαθήματα:

 

Διδασκαλία Μαθημάτων κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014:

 

Επιστημονική άδεια, Research Scholar, Department of Mathematics, Eastern Michigan University, U.S.A.

 

Διδασκαλία Μαθημάτων κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2013-2014: Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ, Απειροστικός Λογισμός ΙΙ, Στοιχεία Θεωρίας Μέτρου.

 

 

1. Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα IΙ (331-1162)[-Υ-]

Μάθημα Εξαμήνου Β

3 ώρες Θεωρία ανά εβδομάδα (Δευτέρα 09:00-12:00, Σχολικό Συγκρότημα)

 + 2 ώρες Εργαστήριο/Ασκήσεις ανά εβδομάδα ( Τρίτη 09:00-11:00, Σχολικό Συγκρότημα).

3 Διδακτικές μονάδες και 8 ECTS μονάδες

Περίγραμμα:

Διανυσματικοί χώροι και υποχώροι. Γραμμικοί συνδυασμοί, πεπερασμένα παραγόμενοι υποχώροι. Χώρος γραμμών ενός πίνακα. Γραμμική εξάρτηση, βάση και διάσταση. Διάσταση και υποχώροι. Γραμμικοί μετασχηματισμοί, πυρήνας και εικόνα γραμμικού μετασχηματισμού, ιδιάζοντες και μη-ιδιάζοντες γραμμικοί μετασχηματισμοί. Γραμμικοί μετασχηματισμοί και εφαρμογές στα συστήματα γραμμικών εξισώσεων. Αναπαράσταση γραμμικού μετασχηματισμού με πίνακα. Πίνακας αλλαγής βάσης. Πίνακες και γραμμικοί μετασχηματισμοί. Πολυώνυμα πινάκων. Διαγωνοποίηση πινάκων. Κανονική μορφή Jordan. Χώροι με εσωτερικό γινόμενο, ανισότητα Cauchy-Schwarz, ορθογωνιότητα και ορθοκανονικά σύνολα διανυσμάτων, μέθοδος ορθοκανονικοποίησης κατά Gram-Schmidt. Τετραγωνικές Μορφές.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα Ι (331-1155).

Συναφή μαθήματα που ακολουθούν:

Συγγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν:

1. Γ. Δονάτος, Μ. Αδάμ, Γραμμική Άλγεβρα. Θεωρία και Εφαρμογές, Gutenberg, Αθήνα 2008.

2. A. O. Morris, Εισαγωγή στην Γραμμική Άλγεβρα, Εκδόσεις Πνευματικός, 1980.

3. G. Strang, Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2001.

Υλικό μαθήματος

 

 

2. Απειροστικός Λογισμός ΙΙ (331-2004)[-Υ-]

Μάθημα Εξαμήνου Β

3 ώρες Θεωρία ανά εβδομάδα (Τετάρτη 15:00-18:00., Σχολικό Συγκρότημα)

 + 2 ώρες Εργαστήριο/Ασκήσεις ανά εβδομάδα ( Πέμπτη 09:00-11:00, Σχολικό Συγκρότημα).

3 Διδακτικές μονάδες και 8 ECTS μονάδες

Περίγραμμα:

Σειρές αριθμών. Δυναμοσειρές. Αόριστα ολοκληρώματα. Ορισμένα ολοκληρώματα, το ολοκλήρωμα Riemann. Γενικευμένα ολοκληρώματα. Εισαγωγή στον μετασχηματισμό Laplace .

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

Απειροστικός Λογισμός Ι (331-1002) [-Υ-].

Συναφή μαθήματα που ακολουθούν:

Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ, Πραγματική Ανάλυση, Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, Αριθμητική Ανάλυση.

Συγγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν:

1.M. Spivak, Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός. Μια εισαγωγή στην Ανάλυση. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1991.

2. Δ. Γεωργίου, Σ. Ηλιάδης, Θ. Μεγαρίτης, Πραγματική Ανάλυση, Πάτρα, 2010. 

3. Σ.Κ. Πηχωρίδης, Απειροστικός Λογισμός Ι, Σύγχρονη Εποχή Εκδοτική ΑΕΒΕ, Αθήνα, 1996. 

4. R.L. Finney, M.D. Weir, F.R. Giordano, Thomas Απειροστικός λογισμός, Τόμος ΙΙ, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2012.

5. Θ. Μ. Ρασσιάς, Μαθηματική Ανάλυση Ι, Εκδόσεις Συμεών, Αθήνα, 2011.

Υλικό μαθήματος

 

3. Στοιχεία Θεωρίας Μέτρου (331-4922)[-Π-]

Μάθημα Εξαμήνου ΣΤ

3 ώρες Θεωρία ανά εβδομάδα (Πέμπτη 17:00-20:00, Κτίριο Προβατάρη)

3 Διδακτικές μονάδες και 5 ECTS μονάδες

Περίγραμμα:

Μετρήσιμοι χώροι, μέτρο Lebesgue και βασικές ιδιότητες του, μετρησιμότητα Lebesgue έναντι μετρησιμότητα Borel, Lp-χώροι και σύγκλιση, ολοκλήρωμα Riemann και Lebesgue, θεώρημα Radon-Nikodym.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

Πραγματική Ανάλυση.

Συγγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν:

Γ. Κουμουλλής, Σ.Νεγρεπόντης, Θεωρία Μέτρου, Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα 2005

Υλικό μαθήματος

 

 

4. Πραγματική Ανάλυση (331-2603)[-Υ-]

Μάθημα Εξαμήνου Δ

(3 ώρες Θεωρία + 1 ώρα Φροντιστηριακές Ασκήσεις)

4 Διδακτικές μονάδες και 6 ECTS μονάδες

Περίγραμμα:

 Ομοιόμορφη συνέχεια συναρτήσεων, ακολουθίες συναρτήσεων, σύγκλιση κατά σημείο και ομοιόμορφη σύγκλιση, σειρές συναρτήσεων, εισαγωγή στο ολοκλήρωμα Riemann-Stieltjes.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

Απειροστικοί Λογισμοί Ι και ΙΙ (331-1001 και 331-2001).

Συναφή μαθήματα που ακολουθούν:

Ειδικά Θέματα Πραγματικής Ανάλυσης (331-3871).

Στοιχεία Θεωρίας Μέτρου (331-4921).

Συγγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν:

Walter Rudin, Αρχές Μαθηματικής Ανάλυσης, Εκδόσεις Leader Books, Αθήνα, 2000.

Υλικό μαθήματος

 

5. Διακριτά Μαθηματικά (331-8141)[-Π-]

Μάθημα Εξαμήνου Η

(2 ώρες Θεωρία + 1 ώρα Φροντιστηριακές Ασκήσεις)

3 Διδακτικές μονάδες και 5 ECTS μονάδες

Περίγραμμα:

Γράφοι και κατηγορίες γράφων, μονοπάτια, κυκλώματα και κύκλοι, κύκλωμα Euler, θεώρημα Euler-Hierholzer, το πρόβλημα των γεφυρών του Königsberg, αλγόριθμος Fleury, κύκλοι Hamilton και το πρόβλημα του περιοδεύοντος πωλητή. Θεωρήματα Ore και Dirac. Αλγόριθμος Dijkstra, αλγόριθμος πλησιέστερου γείτονα. Αναπαράσταση γράφων, ισομορφισμοί γράφων, επίπεδοι γράφοι, τύπος Euler για συνεκτικούς και επίπεδους γράφους. Χρωματισμοί γράφων, θεώρημα Heawood. Δέντρα και δυαδικά δέντρα, παράγωγα και ελάχιστα παράγωγα δέντρα. Μέθοδος «κατά βάθος αναζήτηση», αλγόριθμοι Prim και Kruskal.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

Στοιχειώδεις γνώσεις Συνδυαστικής.

Συγγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν:

C. L. Liu, Στοιχεία Διακριτών Μαθηματικών, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1994.

 

6. Ειδικά Θέματα Πραγματικής Ανάλυσης (331-3871)[-Π-]

Μάθημα Εξαμήνου Ε

(2 ώρες Θεωρία + 1 ώρα Φροντιστηριακές Ασκήσεις)

3 Διδακτικές μονάδες και 5 ECTS μονάδες

Περίγραμμα:

Η έννοια της μετρικής και του μετρικού χώρου, συναρτήσεις σε μετρικούς χώρους, συνέχεια και ομοιόμορφη συνέχεια, ισομετρίες και ομοιομορφισμοί, τοπολογία μετρικών χώρων, πλήρεις μετρικοί χώροι, ολικά φραγμένοι μετρικοί χώροι, συμπαγείς μετρικοί χώροι, διαχωρίσιμοι μετρικοί χώροι, συνεκτικοί μετρικοί χώροι, οδική συνεκτικότητα.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

Πραγματική Ανάλυση (331-2603).

Συγγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν:

1.Walter Rudin, Αρχές Μαθηματικής Ανάλυσης, Εκδόσεις Leader Books, Αθήνα, 2000

2.Π. Τσαμάτος, Τοπολογία, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2009

3.Δ. Γεωργίου, Σ. Ηλιάδης, Γενική Τοπολογία. Μετρικοί και Τοπολογικοί Χώροι, Πάτρα, 2008

 7.  Αριθμητική ανάλυση και προγραμματισμός  (331-2654)[-Υ-]

Μάθημα Εξαμήνου Ε

(3 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήρια)

5 Διδακτικές μονάδες και 5 ECTS μονάδες

Περίγραμμα:

Μέθοδος απαλοιφής Gauss. Παραγοντοποίηση LU και Choleski. Ευστάθεια γραμμικών συστημάτων. Γενική επαναληπτική μέθοδος. Μέθοδοι Jacobi, Gauss-Seidel. Η μέθοδος των δυνάμεων για την κυρίαρχη ιδιοτιμή και το κυρίαρχο ιδιοδιάνυσμα. Παρεμβολές Lagrange, Hermite, Splines. Πολυώνυμα Chebyshev. Θεώρημα Weierstrass. Μέθοδοι ολοκλήρωσης. Εντοπισμός ριζών. Επίλυση μη γραμμικών συστημάτων. Μέθοδοι επίλυσης διαφορικών εξισώσεων Taylor, Runge-Kutta. Στοιχεία προγραμματισμού μέσω της γλώσσας C και C++. Αριθμητικές εφαρμογές με χρήση C και C++.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

Απειροστικοί Λογισμοί, Ι, ΙΙ, ΙΙΙ. Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα Ι και ΙΙ. Πραγματική Ανάλυση και Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις.

Συναφή μαθήματα που ακολουθούν: -

 Συγγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν:

1.Μιχαήλ Ν. Βραχάτης, Αριθμητική Ανάλυση, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2002.

2.Νικόλαος Μισυρλής, Αριθμητική Ανάλυση. Μια αλγοριθμική προσέγγιση, Εκδόσεις Νικόλαος Μισυρλής, 2009.

3.Κ. Ε. Λάζος, C++. Θεωρία και πράξη, 2η Έκδοση, Θεσσαλονίκη, 2004.

Υλικό μαθήματος

 

8.  Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ (331-2252) [-Υ-]

9.  Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη Συνδυαστική (331-1203)[-Υ-]

 

Η ίδρυση του τμήματος χρηματοδοτήθηκε από τα έργα "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Πανεπιστήμιο Αιγαίου"

και "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2001-2004)" του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.