Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Στατιστική και Αναλογιστικά – Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά» το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις κατευθύνσεις:

  • Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων

  • Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρία (3) εξάμηνα ενώ το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται είναι 90. Τα μαθήματα διδάσκονται αποκλειστικά στα 2 πρώτα εξάμηνα (5 στο πρώτο και 4 στο δεύτερο) με τη Μεταπτυχιακή Διατριβή να εκπονείται από τη λήξη του δεύτερου εξαμήνου μέχρι τη λήξη του τρίτου. Μεταξύ των μαθημάτων περιλαμβάνονται και τα Στατιστική, Τεχνικές Προσομοίωσης, Στοχαστικές Διαδικασίες, Οικονομετρία, Χρονοσειρές, Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Αναλογιστικά Μαθηματικά, Γενικές Ασφαλίσεις, Θεωρία Ακραίων Φαινομένων, Ανάλυση και Αναλογιστικά Πρότυπα Επιβίωσης, Μέτρηση και Διαχείριση Κινδύνου, Βελτιστοποίηση Χαρτοφυλακίου κ.α.
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ όπως Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Στατιστικής, Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικών και Στατιστικής, Πληροφορικής, Οικονομικών και Οικονομικής Επιστήμης, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων κ.α.
Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 1500 ευρώ για το σύνολο των σπουδών ενώ τονίζεται ότι ο πρώτος σε σειρά κατάταξης πλήρους φοίτησης εισακτέος ανά κατεύθυνση, απαλλάσσεται πλήρως της καταβολής διδάκτρων.

Αντικείμενο και Στόχοι

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η προαγωγή της επιστήμης και της γνώσης μέσα από τη διδασκαλία και την έρευνα στο επιστημονικό πεδίο της Επιστήμης της Στατιστικής και των Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.
Σκοπός του Προγράμματος είναι αφενός μεν η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας και αφετέρου, η κατάρτιση επιστημόνων απαραίτητων για τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Τα μαθήματα του ΠΜΣ, έχουν επιλεγεί ώστε να προσφέρουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες την ειδίκευση που απαιτούν οι πλέον πρόσφατες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Πραγματικότητας.

Επαγγελματικός χώρος

Οι στατιστικοί συνήθως αξιοποιούνται για την επεξεργασία και ανάλυση, με τη χρήση στατιστικών και υπολογιστικών πακέτων, οικονομικών, τεχνολογικών, μηχανολογικών, μετεωρολογικών, ιατρικών, βιολογικών, γενετικών και άλλων δεδομένων για την εξαγωγή καθοριστικών συμπερασμάτων για την εξέλιξη των επιχειρήσεων, της παραγωγής, της φαρμακοβιομηχανίας, της γενετικής, της οικονομικής επιστήμης, της ιατρικής κ.α.
Οι αναλογιστές ασχολούνται κυρίως με την εκτίμηση επιχειρηματικών κινδύνων που σχετίζονται με αβέβαια μελλοντικά γεγονότα όπως είναι τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα. Έτσι ο αναλογιστής ασχολείται με την πρόβλεψη της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων (ύψος κερδών ή ζημίας), τις προβλέψεις και εκτιμήσεις για την εμφάνιση φυσικών φαινομένων, ατυχημάτων, ασθενειών, θανάτου κα. Για την απόκτηση της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος προβλέπονται εξετάσεις που διεξάγονται δύο φορές το χρόνο.
Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για ασφαλιστικά και χρηματοοικονομικά προϊόντα, για τη διαχείριση οικογενειακών και ατομικών χαρτοφυλακίων, για ιδιωτικοποιήσεις, συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών, για διαχείριση κινδύνων, για χρηματοδοτήσεις μεγάλων έργων, για επενδύσεις κα.